Hợp đồng thuê nhà đúng quy định của pháp luật 2024

Hợp đồng cho thuê/mướn nhà là một trong các loại văn bản quan trọng nhằm thể hiện ý chí. Và sự thỏa thuận của người đi thuê/mướn nhà và người cho thuê nhà với mục đích. Cho thuê/mướn nhà (để ở, kinh doanh …), có giá thuê nhà. Có thời hạn thanh toán tiền thuê/mướn nhà, nghĩa vụ cải tạo hoặc sửa sang nhà ở… Cùng với các vấn đề khác được hai bên tự nguyện thỏa thuận ghi trong hợp đồng thuê nhà. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà Huy Hoàng chia sẻ với các bạn.

Hợp đồng thuê nhà đúng quy định của pháp luật 2021

Hợp đồng thuê nhà đúng quy định của pháp luật 2021

Mẫu hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

Địa danh, ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

Số: …../…../Hợp đồng thuê nhà

Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm …….., Tại ………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………… Sinh ngày: ……………………..

CMND/CCCD số: …………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………………………… mở tại ngân hàng:………………….

Là chủ sở hữu nhà ở trong Giấy chứng nhận chủ sở hữu nhà ở số: …….

BÊN THUÊ (BÊN B):………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………… cấp ngày: …………. nơi cấp:………………..

Ông/bà: ………………………là đại diện trong pháp luật sinh ngày: …………..

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà để kinh doanh với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG TRONG HỢP ĐỒNG

1.1. Đối tượng trong hợp đồng này là căn nhà số: ……………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Tổng diện tích sử dụng: ……………………………………………………….. m2

Trang thiết bị cơ bản gắn liền với nhà (nếu có): ……………………….

1.2. Các thực trạng khác bao gồm: ……………………………………………

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ/MƯỚN NHÀ Ở VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê/mướn nhà ở là ……………… đồng/ tháng (Viết bằng chữ: ………………………….)

Giá cho thuê/mướn này đã bao gồm tất cả các chi phí về quản lý. Và bảo trì với vận hành nhà ở.

2.2. Các chi phí sử dụng nước, mức điện, điện thoại và những dịch vụ khác được bên. B thanh toán lại cho bên cung cấp nước, mức điện, điện thoại và những cơ quan quản lý dịch vụ.

2.3. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản, trả tiền vào ngày ………. mỗi tháng.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ/MƯỚN VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ 

3.1. Thời hạn thuê/mướn ngôi nhà ở trên là ……………. Kể từ ngày …………. tháng ………. năm ………..

3.2. Thời điểm giao dịch nhận nhà ở là vào ngày …….. tháng …….. năm …………

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ HOẶC QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

Giao nhà ở và các trang thiết bị gắn liền với căn nhà (nếu có) cho bên. B thực hiện đúng hợp đồng;

Tạo điều kiện cho bên B dùng thuận tiện diện tích thuê;

Bảo dưỡng và sửa chữa nhà ở theo định kỳ hay theo thỏa thuận. Trường hợp bên A không bảo dưỡng và sửa chữa nhà mà gây ra thiệt hại cho bên. B, vậy phải bồi thường;

Nộp các khoản thuế về nhà hoặc đất (nếu có);

Xuất các hóa đơn giá trị gia tăng đúng yêu cầu của bên thuê/mướn (nếu có);

Bảo đảm cho bên B dùng ổn định nhà đúng thời hạn thuê;

4.2. Quyền của bên A:

Đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng thuê nhà để kinh doanh cần phải báo cho bên. B được biết trước ít nhất 30 ngày khi không có thỏa thuận khác. Hoặc yêu cầu được bồi thường thiệt hại khi bên B;

Yêu cầu bên B phải trả đủ tiền thuê/mướn nhà đúng kỳ hạn như đã được thỏa thuận;

Sử dụng nhà không đúng với mục đích thuê/mướn như đã thỏa thuận ở trong hợp đồng;

Không trả tiền thuê/mướn nhà liên tiếp trong thời gian ba tháng trở lên mà không nêu được lý do chính đáng;

Bên B chuyển đổi, cho mượn hoặc cho thuê lại nhà ở khi đang thuê. Mà không được sự đồng ý của bên A;

Bên B tự ý đục phá hay cơi nới, cải tạo, phá dỡ cấu trúc nhà ở đang thuê;

Yêu cầu bên B phải có trách nhiệm trong việc tu sửa phần hư hỏng và bồi thường thiệt hại. Do lỗi từ bên B gây ra sau khi kết thúc hợp đồng.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ HOẶC QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

Trả tiền điện, nước và điện thoại, vệ sinh và những chi phí phát sinh khác tại thời gian thuê nhà;

Giao trả lại nhà cho bên A trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng. Được quy định tại hợp đồng thuê/mướn nhà kinh doanh này;

Dùng nhà đúng mục đích đã được thỏa thuận, giữ gìn nhà ở. Phải có trách nhiệm trong việc tu sửa các hư hỏng do mình gây ra;

Trả đủ tiền thuê/mướn nhà đúng kỳ hạn đã được thỏa thuận;

Không được chuyển nhượng lại hợp đồng thuê nhà hay cho người khác thuê lại trừ khi được bên. A xác nhận bằng văn bản;

Chấp hành đúng các quy định về bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường. Hoặc an ninh trật tự tại khu vực cư trú;

Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý khi sử dụng;

Trả nhà cho bên A với đúng thỏa thuận.

5.2. Quyền của bên B:

Được cho thuê/mướn lại nhà đang thuê/mướn, nếu được bên A thuê đồng ý bằng văn bản;

Được tiếp tục thuê/mướn theo các điều kiện đã được thỏa thuận với bên. A nếu thay đổi chủ sở hữu nhà;

Nhận nhà ở và các trang thiết bị gắn liền với nhà (nếu có) theo đúng thỏa thuận;

Không sửa chữa nhà ở khi bị hư hỏng nặng mặc dù đã được bên. B đã yêu cầu thực hiện bằng văn bản;

Được ưu tiên ký kết hợp đồng thuê/mướn nhà kinh doanh tiếp. Khi đã hết hạn thuê/mướn mà nhà vẫn được dùng để cho thuê;

Quyền sử dụng nhà ở sẽ bị hạn chế do lợi ích từ người thứ ba;

Yêu cầu bên A phải sửa chữa nhà đang cho thuê/mướn trong trường hợp nhà ở bị hư hỏng nặng;

Tăng giá thuê/mướn nhà ở không hợp lý hoặc tăng giá thuê/mướn mà. Không thông báo lại cho bên thuê nhà ở được biết trước theo thỏa thuận;

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ/MƯỚN NHÀ

Trường hợp khi chủ sở hữu nhà ở chết nhưng thời hạn thuê/mướn nhà ở vẫn còn vậy thì. Bên B sẽ được tiếp tục thuê/mướn đến khi kết thúc hợp đồng thuê/mướn nhà kinh doanh. Và người thừa kế có trách nhiệm phải tiếp tục. Thực hiện hợp đồng cho thuê nhà ở đã được ký kết trước đó. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp nếu chủ sở hữu không có ai thừa kế hợp pháp đúng quy định pháp luật. Vậy thì nhà ở đó sẽ thuộc quyền sở hữu của cơ quan Nhà nước. Và người đang thuê/mướn nhà ở sẽ tiếp tục được cho thuê/mướn theo quy định. Về quản lý và sử dụng nhà ở thuộc quyền sở hữu nhà nước.

Trường hợp nếu chủ sở hữu nhà ở chuyển giao quyền sở hữu nhà ở đang được cho thuê/mướn. Cho người khác khi thời hạn cho thuê nhà ở vẫn còn vậy thì bên. B vẫn được tiếp tục thuê/mướn đến hết hạn hợp đồng; và chủ sở hữu nhà ở mới phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành hợp đồng thuê/mướn nhà ở. Đã được ký kết trước đó. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thi hành hợp đồng thuê/mướn nhà kinh doanh mà bị phát sinh tranh chấp. Thì các bên cùng nhau thương lượng và giải quyết. Nếu không tự giải quyết được thì phải thực hiện bằng hình thức hòa giải. Khi hòa giải không thành thì sẽ đưa ra Tòa án tối cao theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ hợp đồng này cần phải lập thành văn bản. Phải có chữ ký của hai bên.

8.2. Hợp đồng thuê/mướn nhà này sẽ chỉ chấm dứt nếu có trường hợp sau:

Khi hết thời hạn mà vẫn không có thỏa thuận gia hạn lại hợp đồng thuê/mướn. Theo quy định của Điều 3.1 hợp đồng này;

Tài sản thuê/mướn bị phá hủy hoặc hoàn toàn không thể dùng được;

Trong trường hợp Bên Thuê/mướn vi phạm hợp đồng tại khoản c điều 4.2. Trong hợp đồng thuê/mướn nhà kinh doanh này;

Bên thuê bị phá sản;

Trong trường hợp bất khả kháng tại quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM KẾT GIỮA CÁC BÊN

Bên A và bên B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật qua những gì cùng cam kết sau đây:

  1. Đã khai đúng sự thật và sẽ tự chịu trách nhiệm về độ chính xác. Của những thông tin về nhân thân đã được ghi trong hợp đồng này.
  2. Thực hiện đúng đắn và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã được ghi trong bản hợp đồng này. Trường hợp bên nào vi phạm và gây thiệt hại, thì phải chịu bồi thường cho bên kia. Hay cho người thứ ba (nếu có).
  3. Trong quá trình thi hành nếu phát hiện thấy các vấn đề cần được thỏa thuận thì lúc này. Hai bên có thể được lập thêm Phụ lục trong hợp đồng. Nội dung của Phụ lục Hợp đồng sẽ có giá trị pháp lý giống như hợp đồng chính.
  4. Hợp đồng này sẽ có giá trị kể từ ngày cả hai bên cùng ký kết. (trường hợp nếu cá nhân cho thuê/mướn nhà ở với 06 tháng trở lên thì bản Hợp đồng. Sẽ có hiệu lực kể từ ngày bản Hợp đồng thuê/mướn nhà kinh doanh đã được công chứng hay chứng thực)./.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên đã hiểu rõ quyền cũng như nghĩa vụ và các lợi ích hợp pháp của mình. Với ý nghĩa và hậu quả về pháp lý của việc xác nhận công chứng này. Sau khi nghe xong lời giải thích của cơ quan có thẩm quyền công chứng hay chứng thực dưới đây.
  2. Hai bên đã đọc, đã hiểu, đã đồng ý tất cả những điều khoản được ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng thuê/mướn nhà kinh doanh được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên sẽ giữ một bản và cũng có giá trị như nhau.

Bên thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên cho thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Hệ thống phun sương Thi công lắp đặt hệ thống phun sương tại TPHCM tiết kiệm 10%
Dịch vụ thi công làm hệ thống phun sương Chất Lượng – Giá Rẻ tại TPHCM. Hè sang, cái...
Báo giá giàn phơi thông minh Chất Lượng, Cao Cấp, Giá Rẻ tại SÀI GÒN
Báo giá giàn phơi thông minh - Dịch vụ làm giàn phơi thông minh cao cấp, chất lượng, giá tốt tại TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai
Báo giá khoan cắt bê tông tại TPHCM – Tiết kiệm 10% chi phí
Với tốc độ phát triển về đô thị hóa của xã hội đã mang đến sự phát triển. Và...
Levvvel là gì? Hướng dẫn cách nhận Coin Master Spin MIỄN PHÍ
Bạn có biết Levvvel là gì? Làm cách nào để nhận thật nhiều Coin Master Spin? Mời các bạn cùng Huy Hoàng khám phá bài chia sẻ dưới đây nhé!

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

♻️ Thợ sửa chữa nhà ở Huy Hoàng

♻️ Thợ đóng thạch cao giá rẻ

♻️ Thợ làm đá hoa cương giá rẻ

♻️ Công ty chống dột mái tôn